Disclaimer – Chi Connect – Meditation in Motion

Disclaimer 

Copyright – Alle rechten voorbehouden.
De gehele inhoud van deze website van Chi-Connected (teksten, afbeeldingen, foto´s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Chi-Connected is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording & Aansprakelijkheid
Chi-Connected heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Chi-Connected is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (links) naar websites welke worden beheerd door derden. Chi-Connected is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

E-mail disclaimer
Op alle uitgaande e-mailberichten is de disclaimer van toepassing.

De informatie verzonden in e-mailbericht van Chi-Connected is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. Chi-Connected staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Chi-Connected
 kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.Op alle verstrekte diensten van Chi-Connected zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. 


                                                                                 
                                                                                    CHI-CONNECTED (©) 2013